DS Chýnov
Kontakt
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1
Chýnov
39155

účet: 107-5342180227/0100
telefon: +420 381 406 211

Domov se zvláštním režimem

Posláním této služby je být pro klienty orientačním bodem v prostředí, ve kterém se již ztrácejí a vytvářet důstojné životní podmínky v náhradním prostředí domova.

Kapacita - 36 lůžek

(§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Hlavním účelem je poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s jejich právy a svobodami.

Cílovou skupinou jsou občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, nebo toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Tato služba je hlavně zajišťována pro osoby s degenerativním onemocněním mozku, převážně Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou a ostatními demencemi, dále pro klienty s těžkým zdravotním postižením, pobírajícími plný invalidní důchod.

Kontraindikace pro přijetí:

Senioři s některou formou demence mají v počátečních stadiích choroby poruchy paměti, řeči, orientace, potíže se zvládáním složitějších činností, zhoršuje se jejich schopnost dodržovat hygienické návyky a z toho pramenící inkontinence, ztrácejí schopnost správně se obléknout. Později se utlumují pohybové stereotypy – chůze, posazení se, používání příboru, nastupuje neschopnost logického myšlení, vlastního úsudku, řešit problémy, samostatně se rozhodnout. Nedílnou součástí těchto chorob jsou významné poruchy chování, jako je neschopnost sebeovládání, odmítání péče, jídla, léků, agresivita, noční aktivita a další.

Péče je poskytována nepřetržitě a od běžných pobytových zařízení se liší respektováním zvláštních potřebu lidí s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

Posláním tohoto oddělení je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, při výrazně snížené soběstačnosti v instrumentálních i bazálních aktivitách denního života i orientaci. Tedy v době, kdy se domácí péče stane obtížně zajistitelnou (z hlediska zachování kvality života nemocného člověka i pečujících rodinných příslušníků) anebo neúměrně náročnou z ekonomického hlediska. Oddělení má být vlídné, přehledné, podobné domácímu prostředí.

Indikací k pobytu na oddělení je následující stav:

Co je obsahem celodenní péče?

Péče a podpora v aktivitách denního života, podpora v soběstačnosti a aktivitě pomocí jednotlivých terapeutických metod (zejména ergoterapie). Přiměřený pohybový režim, léčebná tělesná výchova, pohybová terapie a fyzioterapie.

Verbální i neverbální komunikace, kontakt, blízkost, rozvíjení vztahu, péče o vzhled, společenský život. Dále soustavné hodnocení aktuálního stavu klienta, sestavení individuálního plánu péče a naplňování jeho cílů. Sledování psychického stavu, práce s rodinou a sociální práce.

Informační a poradenské centrum

Poskytujeme rady a informace, jak pečovat o nemocné s demencemi, k dispozici máme i řadu tištěných materiálů, které Vám rádi zapůjčíme. Hlavním cílem je zlepšovat kvalitu života lidí postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a upozorňovat veřejnost na tento aktuální problém.

Jsme pro Vás k dispozici v pracovních dnech na níže uvedených telefonních číslech, případně Vás zveme k osobní návštěvě. Kontaktními osobami jsou:
vrchní sestra Bc. Michaela Červená Vrátníková - tel. 381 406 217, 739 563 974
vedoucí sociálního úseku Bc. Hana Měchurová - tel. 381 406 213, 739 563 969

Proč je třeba věnovat pozornost paměti?

Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Demence podle některých odhadů postihuje v ČR až 100 000 občanů. Léčena je přitom méně než desetina pacientů. Alzheimerova choroba začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se přitom u nemocného zhoršuje právě paměť (především paměť krátkodobá). Postupně se nemocný není schopen postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Není ale možné jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.

Proč je dobré znát diagnózu?

Znát diagnózu je dobré jednoduše proto, že bez diagnózy není možné nemocného správně léčit. Na možnou demenci ukazují příznaky, které mohou poukazovat na jiné stavy, se kterými je možné se v současné době vypořádat velice jednoduše (jedná se například o dehydrataci anebo depresi). To, zda se jedná o Alzheimerovu chorobu, je nutné vědět co nejdříve. Současná medicína sice neumí Alzheimerovu chorobu vyléčit, umí ji ale léčit. Léky, které se nemocným podávají, dokážou do jisté míry nemoc pozastavit a v zásadě konzervovat momentální stav. Je proto výhodné, aby k tomuto „uchovávání“ došlo v co nejranější fázi, kdy je nemocný ještě schopen se postarat sám o sebe, kdy je také schopen rozhodovat o svém dalším životě (o své péči, o uspořádání majetkových a rodinných záležitostí, atd.).

 


© 2018 Domov pro seniory Chýnov