DS Chýnov
Kontakt
Domov pro seniory Chýnov
Zámecká 1
Chýnov
39155

účet: 107-5342180227/0100
telefon: +420 381 406 211

Možnosti přijetí

Pro přijetí do Domova pro seniory si musí žadatel podat písemnou Žádost o přijetí do DS, jejíž součástí je i tiskopis Vyjádření lékaře (vyplňuje praktický nebo ošetřující lékař). Tiskopisy jsou k dispozici v domově pro seniory u sociální pracovnice nebo si je můžete stáhnout ZDE. Po telefonické domluvě Vám je zašleme i poštou nebo e-mailem.

Vyplněnou Žádost o přijetí do DS včetně Vyjádření lékaře žadatel doplní Rozhodnutím o přiznaném příspěvku na péči (je-li přiznán), případně kopií aktuálního důchodového výměru, a spolu s kopiemi dalších dokladů ji doručí do:

Domova pro seniory Chýnov
Zámecká 1
391 55 Chýnov

Přijatá žádost je zařazena do evidence žadatelů. Z evidence se postupně oslovují žadatelé k přijetí do domova podle stupně naléhavosti. U většiny žadatelů se v místě jejich pobytu provádí sociální šetření, kterého se účastní sociální pracovnice a vrchní sestra.

Před přijetím do domova je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby. Zájemce si před nebo po podání žádosti může domluvit se sociální pracovnicí prohlídku domova a získat veškeré informace o chodu zařízení, nabízených služebách i úhradě za ně.

Prosíme, abyste uvážili, zda žadatel z důvodu svého zdravotního stavu bude schopen projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. V opačném případě by bylo vhodné, aby některá z osob blízkých měla vyřízenou úřadně ověřenou plnou moc (matrika nebo notář) - vzor je k dispozici v záložce "O nás", v sekci "Ke stažení". Při těžším postižení, zejména při diagnostikované demenci, zvažte možnost soudem ustanoveného opatrovníka pro omezení svéprávnosti (pokud tak již není učiněno). Pro další informace se, prosím, obraťte na sociální pracovnici.

Úhrada za poskytované služby

Za svého pravidelného příjmu si klient hradí ubytování a stravu v částkách podle přiloženého Sazebníku úhrad. Přitom ale musí každému klientovi zůstat minimální zůstatek ve výši 15 % z příjmu. Pokud tedy klient nemá na zaplacení celé úhrady podle Sazebníku, tato úhrada se mu automaticky podle zákona snižuje. V tomto případě se poté zjišťuje, zda jsou rodinní příslušníci, případně další osoby, ochotni či schopni podílet se na úhradě nákladů za poskytované služby. Tento závazek je dobrovolný a probíhá na základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů.

Úhrada za sociální služby se hradí přiznaným příspěvkem na péči (PNP), který Poskytovateli náleží v plné výši. Dovolujeme si upozornit, že PNP je určen výhradně na péči podle § 73 odst. 4 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze jej použít na úhradu za pobyt a stravu.

Podrobné informace o úhradách za poskytované služby najdete v záložce Sazebník.


© 2018 Domov pro seniory Chýnov