Domov se zvláštním režimem Chýnov

Posláním domova se zvláštním režimem je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky klientům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, dochází u nich k hlubokým změnám v oblasti poznávacích a rozumových schopností. Zajištění pomoci je přizpůsobeno individuálním potřebám, respektování lidské důstojnosti či zamezení sociální izolace.

Kapacita - 36 lůžek

(§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Hlavním účelem je poskytování pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s jejich právy a svobodami.

Cílovou skupinou tvoří osoby osoby, které mají sníženou soběstačnost v důsledku stařecké, Alzheimerovy či jiné demence, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Obsah celodenní péče

Péče a podpora v aktivitách denního života, podpora v soběstačnosti a aktivitě pomocí jednotlivých terapeutických metod (zejména ergoterapie), přiměřený pohybový režim, pohybová terapie a fyzioterapie. Verbální i neverbální komunikace, kontakt, blízkost, rozvíjení vztahu, péče o vzhled, společenský život. Dále soustavné hodnocení aktuálního stavu klienta, sestavení individuálního plánu péče a naplňování jeho cílů. Sledování psychického stavu, práce s rodinou a sociální práce. Péče je poskytována nepřetržitě a od běžných pobytových zařízení se liší respektováním zvláštních potřebu lidí s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

Senioři s některou formou demence mají v počátečních stadiích choroby poruchy paměti, řeči, orientace, potíže se zvládáním složitějších činností, zhoršuje se jejich schopnost dodržovat hygienické návyky a z toho pramenící inkontinence, ztrácejí schopnost správně se obléknout. Později se utlumují pohybové stereotypy - chůze, posazení se, používání příboru, nastupuje neschopnost logického myšlení, vlastního úsudku, řešit problémy, samostatně se rozhodnout. Nedílnou součástí těchto chorob jsou významné poruchy chování, jako je neschopnost sebeovládání, odmítání péče, jídla, léků, agresivita, noční aktivita a další.

Alzheimerova choroba

Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Alzheimerova choroba začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se přitom u nemocného zhoršuje právě paměť (především paměť krátkodobá). Postupně se nemocný není schopen postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Není ale možné jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.


Službu nelze zajistit osobám:

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení,
  • závislým na alkoholu, případně na jiných návykových látkách,
  • trpícím výraznou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty.