Informace pro pozůstalé

Informace o úmrtí

O úmrtí klienta informuje zdravotní sestra osobu blízkou, která je uvedena v sociální dokumentaci, příp. opatrovníka či zástupce klienta.

Osobní věci klienta

Oblečení a věci osobní potřeby jsou připraveny k vyzvednutí do 7 dnů. Osobní věci jsou předávány vypraviteli pohřbu proti jeho podpisu na sociálním úseku v pracovních dnech od 7:00 hod do 15:30 hod, po předchozí domluvě na tel. č. 739 563 969.

Oznamovací povinnosti

Důchod

Domov pro seniory Chýnov je povinen informovat Českou správu sociálního zabezpečení o úmrtí klienta. Domov oznamuje úmrtí jak v případě, kdy důchod byl zasílán hromadným poukazem, tak v případě, že důchod byl zasílán na bankovní účet.

Příspěvek na péči

Stejně tak je Domov pro seniory Chýnov povinen ohlásit úmrtí klienta, jemuž byl přiznán příspěvek na péči, příslušné pobočce Úřadu práce ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí.

Pozůstalí nejsou povinni uvedeným úřadům nic oznamovat.

Pozůstalost

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, a finanční hotovost na depozitním účtu podléhají pozůstalostnímu řízení. Soupis této pozůstalosti je sociálním úsekem domova předkládán okresnímu soudu podle místa trvalého bydliště klienta.

Pozůstalostní řízení se zahajuje, jakmile je příslušnému okresnímu soudu doručen z matriky úmrtní list. Soud pověří projednáním dědictví notáře, k tomuto projednání jsou dědicové notářem písemně vyzváni.

Pro vyzvednutí pozůstalosti, která je uložena v Domově pro seniory Chýnov, je nutné se osobně dostavit na sociální úsek domova v pracovních dnech od 7:00 hod do 15:30 hod (po telefonické domluvě na tel. 739 563 969) a předložit:

Finanční prostředky jsou Domovem pro seniory Chýnov zasílány dědicům na bankovní účet, cennosti jsou vydány proti podpisu.ZPĚT NA INFORMACE O DOMOVĚ