Poskytované služby

Domov pro seniory Chýnov

Chýnov

Posláním služby domova pro seniory je poskytnout podmínky pro důstojný život seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a prostřednictvím sociální služby jim zajistit podporu, pomoc a péči. Svou činností domov pro seniory klienty podporuje v udržení stávajících schopností propojením sociální a zdravotní péče s důrazem na jejich individuální potřeby.

Kapacita - 41 lůžek

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Cílovou skupinou tvoří senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem sociální služby domova pro seniory je:

Způsob poskytování sociální služby domova pro seniory vychází z těchto zásad:

Domov se zvláštním režimem Chýnov

Chýnov

Posláním služby domova se zvláštním režimem je poskytnout podmínky pro důstojný život osobám, které mají sníženou soběstačnost v důsledku stařecké, Alzheimerovy či jiné demence, a prostřednictvím sociální služby jim zajistit péči, pomoc a podporu v bezpečném prostředí. Svou činností domov se zvláštním režimem klienty podporuje v udržení stávajících schopností propojením sociální a zdravotní péče s důrazem na jejich individuální potřeby a ochranu jejich zájmů.

Cílem sociální služby domova se zvláštním režimem je:

Způsob poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem vychází z těchto zásad:

Kapacita - 36 lůžek

(§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Cílovou skupinu tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním starší 55 let, které mají sníženou soběstačnost v důsledku stařecké, Alzheimerovy či jiné demence, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Obsah celodenní péče

Péče a podpora v aktivitách denního života, podpora v soběstačnosti a aktivitě pomocí jednotlivých terapeutických metod (zejména ergoterapie), přiměřený pohybový režim, pohybová terapie a fyzioterapie. Verbální i neverbální komunikace, kontakt, blízkost, rozvíjení vztahu, péče o vzhled, společenský život. Dále soustavné hodnocení aktuálního stavu klienta, sestavení individuálního plánu péče a naplňování jeho cílů. Sledování psychického stavu, práce s rodinou a sociální práce. Péče je poskytována nepřetržitě a od běžných pobytových zařízení se liší respektováním zvláštních potřebu lidí s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle.

Senioři s některou formou demence mají v počátečních stadiích choroby poruchy paměti, řeči, orientace, potíže se zvládáním složitějších činností, zhoršuje se jejich schopnost dodržovat hygienické návyky a z toho pramenící inkontinence, ztrácejí schopnost správně se obléknout. Později se utlumují pohybové stereotypy - chůze, posazení se, používání příboru, nastupuje neschopnost logického myšlení, vlastního úsudku, řešit problémy, samostatně se rozhodnout. Nedílnou součástí těchto chorob jsou významné poruchy chování, jako je neschopnost sebeovládání, odmítání péče, jídla, léků, agresivita, noční aktivita a další.

Alzheimerova choroba

Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající Alzheimerovu chorobu. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, která postupně vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Alzheimerova choroba začíná pozvolna a vcelku nenápadně. Nejdříve se přitom u nemocného zhoršuje právě paměť (především paměť krátkodobá). Postupně se nemocný není schopen postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Problémy s pamětí samozřejmě mohou být normální součástí života. Není možné očekávat, že mysl člověka, podobně jako jeho svaly, zůstane po celý život stejně pružná. Není ale možné jednoduše říct, že ke stáří zapomínání prostě patří.

Domov pro seniory Budislav

Budislav

Posláním služby domova pro seniory je poskytnout podmínky pro důstojný život seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a prostřednictvím sociální služby jim zajistit podporu, pomoc a péči. Svou činností domov pro seniory klienty podporuje v udržení stávajících schopností propojením sociální a zdravotní péče s důrazem na jejich individuální potřeby.

Kapacita - 40 lůžek

(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

Cílovou skupinou tvoří senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem sociální služby domova pro seniory je:

Způsob poskytování sociální služby domova pro seniory vychází z těchto zásad:

ZPĚT NA INFORMACE PRO ŽADATELE