Jak podat žádost

Pro přijetí do Domova pro seniory Chýnov si musí žadatel podat Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je i tiskopis Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (vyplňuje praktický nebo ošetřující lékař). Tiskopisy jsou k dispozici v Domově pro seniory Chýnov u sociálních pracovnic nebo si je můžete stáhnout z webových stránek. Po telefonické domluvě Vám je zašleme poštou nebo e-mailem.

Uvedené tiskopisy doručte na uvedenou adresu:

Domova pro seniory Chýnov
Zámecká 1, 391 55 Chýnov

Přijatá žádost je zařazena do akutní nebo běžné evidence žadatelů. Z evidence se podle stupně naléhavosti oslovují žadatelé, u kterých se v místě jejich současného pobytu provádí sociální šetření za účasti sociální pracovnice a zdravotní sestry.

Zájemce si před nebo po podání žádosti může domluvit se sociální pracovnicí prohlídku domova a získat veškeré informace o chodu zařízení, nabízených službách i úhradě za ně. Při přijetí do domova je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Prosíme, abyste uvážili, zda žadatel z důvodu svého zdravotního stavu bude schopen projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby. V opačném případě by bylo vhodné podat k místně příslušnému okresnímu soudu návrh na zahájení řízení o jmenování opatrovníka či zástupce. Pro další informace, se prosím, obraťte na sociální pracovnice.


Úhrada za poskytované služby

Ze svého pravidelného příjmu si klient hradí ubytování a stravu v částkách podle níže uvedeného Sazebníku poskytovaných služeb. Přitom ale musí každému klientovi zůstat minimální zůstatek ve výši 15 % z příjmu. Pokud tedy klient nemá na zaplacení celé úhrady podle sazebníku, tato úhrada se mu automaticky podle zákona snižuje. V tomto případě se poté zjišťuje, zda jsou rodinní příslušníci, případně další osoby, ochotni či schopni podílet se na úhradě nákladů za poskytované služby. Tento závazek je dobrovolný a probíhá na základě Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytované služby.

Úhrada za péči se hradí přiznaným příspěvkem na péči, který poskytovateli náleží v plné výši. Dovolujeme si upozornit, že příspěvek a péči je určen výhradně na péči podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nelze jej použít na úhradu za ubytování a stravu.